Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Spółka z o.o.

Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin

tel./fax 56-466-08-25

NIP: 876-10-04-168 | REGON: 870278598 | KRS: 0000094117Zarząd Stadniny Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert w związku z ogłoszonym przetargiem:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obory do 300 stanowisk wraz z sektorem doju oraz infrastrukturą towarzyszącą.


PRZETARG NIEOGRANICZONY

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Spółka z o.o.

Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin


II. TERMIN ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 15.03.2019r. w dwóch etapach: tj. I etap do 30.09.2018r. a II etap do 15.03.2019r.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obory do 300 stanowisk oraz samodzielnego sektora doju w gospodarstwie Szarnoś wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w tym m. in. zbiornikiem magazynowym na gnojowicę, zbiornikiem przepompowym na gnojowicę,zbiornikiem na ściekki socjalno-bytowe a tekże innych elementów wymagających pozwolenia na budowę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem dokumentów jest dostępny do pobrania ze strony internetowej http://www.stadninajankowice.pl w części „Ogłoszenia i zamówienia”.


IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: sknowejankowice@onet.pl)

2. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest Edward Wróblewski. Tel: 695-172-877.


V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 10 dni.

2. Przebieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o., Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin – w sekretariacie do dnia 12.06.2018r. do godziny 12:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2018r. o godzinie 13:00.

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.


Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i dowolnego wyboru oferenta bez podania przyczyny.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. załącznik nr 1 - technologia utrzymania krów

4. załącznik nr 2 - mapa geodezyjna do celów projektowych

4a. plik dwg dla biur projektowych

4b. plik dxf dla biur projektowych

5. załącznik nr 3 - decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

6. załacznik nr 4 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

7. załącznik nr 5 - wzór umowy

8. załacznik nr 6 - formularz ofertowy

9. załącznik nr 7 - oświadczenia

10. załącznik nr 8 - wykaz projektów zrealizowanych w ciagu ostatnikch 5 lat w obsadzie powyżej 200 krów

11. załącznik nr 9 - opinia geotechniczna

11. załączniki do opinii geotechnicznej (pdf)

11. załączniki do opinii geotechnicznej (zip)