Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Spółka z o.o.

Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin

tel./fax 56-466-08-25

NIP: 876-10-04-168 | REGON: 870278598 | KRS: 0000094117PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO


Sieczkarnia polowa Claas Jaguar 830 wraz z przyrządami roboczymi: podbieraczem pokłosów PU 300HD i hederem do zbioru kukurydzy oraz rozsiewacz nawozów.


DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCHSPRZEDAJĄCY

Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Spółka z o.o.

Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin

e-mail sknowejankowice@onet.pl1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Spółka z o.o.
86-320 Łasin, telefon 056-466-08-25

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w miejscowości Nowe Jankowice w dniu 12 lipca 2017r. o godzinie 12 tej.

3. Składniki majątku, które są przedmiotem sprzedaży będą udostępnione i można je oglądać: Sieczkarniaw siedzibie spółki w Nowych Jankowicach, Rozsiewacz w Gospodarstwie Lisnowo w dniach od 04.07.2017 do 11.07.2017r. w godzinach od 8:00do 15:00.

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cen:

L.p Maszyna Producent Rok prod. Model Typ Nr seryjny Cena wywoławcz
1 Sieczkarnia Claas 2001 Jaguar 492 49200784 195 570 PLN
Podbieracz pokłosó Claas 2001 PU 300 HD 428 42805675 10 824 PLN

Heder do zbioru kukurydzy Claas 2001 RU 450 660 66003398 29 151 PLN
2 Rozsiewacz nawozów Accord 1986 Turbo 331 4 797 PLN

Szczegółowe dane sieczkarni:

   Ilość mth: 5 172
   Waga (kg): 16 000
   Silnik DaimlerChrysler: 0M460LA
   Zbiornik paliwa (l): 850
   Zbiornik wody u dodatków (l): 410
   Szerokość kanału wciągania (mm): 730

Bęben nożowy:

   Szerokość (mm): 750
   Średnica (mm): 630
   Liczba obrotów (obr/min): 1 200
   Kąt obrotu tunelu wyrzutowego (stopnie): 190

Wymiar maszyn bez przyrządu roboczego:

   Długość transportowa (mm): 6 461
   Wysokość transportowa (mm): 3 728

Wyposażenie dodatkowe:

   a) Dodatkowy zbiornik z substancją zraszającą masę przerobioną środkiem zraszającym
   b) "CornCracker" do zgniatania ziaren kukurydzy.

5. Pisemne oferty należy składać do 11.07.2017r. do godziny 16:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie: Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Sp. z o.o., 86-320 Łasin z dopiskiem "PRZETARG" .

6. OFERTA PISEMNA POWINNA ZAWIERAĆ:

   a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, numer NIP;
   b) Datę sporządzenia oferty;
   c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów i maszyn i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń;
   d) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem pojazdu;
   e)oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie) oraz warunek zapłaty.

7. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę i dogodny termin płatności.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

9. Osoba do kontaktów: Edward Wróblewski, tel. kom. 695-172-877

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.Pobierz dokumentSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA NA:


Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty


PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCHZAMAWIAJĄCY

Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Spółka z o.o.

Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin

e-mail sknowejankowice@onet.pl1. Przedmiotem przetargu jest:< b>wykonanie konstrukcji stalowej wiaty.

   nowa,
   długość 54-55 m,
   szerokość 15 m,
   wysokość 6,50 - 6,70 m
   dach dwuspadowy o spadku 24 st.
   przedłożenie w siedzibie firmy zamawiającego projektu konstrukcji wiaty umożliwiającej wykonanie projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
   montaż konstrukcji,
   termin dostawy,

2. Wymagane jest podanie: ceny, formy, terminu płatności a tekże okresu gwarancji na konstrukcję.

3. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00 do 07.07.2017 r. w sekretariacie Spółki.

4. Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz opis "przetarg na wykonanie konstrukcji stalowej wiaty".

5. Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert. Z wykonawcą którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.

6. Ocena oferty zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena, jakość i termin płatności.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.Pobierz dokument