Stadnina Koni
„Nowe Jankowice” Sp. z o.o.
Nowe Jankowice 17
86-320 Łasin
tel./fax 56-466-08-25
sknowejankowice@onet.pl


STADNINA KONI "NOWE JANKOWICE SPÓŁKA Z O.O."
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

NA PRZEBUDOWĘ GÓRNEJ CZĘŚCI KOMINA GORZELNI MĘDRZYCE POLEGAJĄCEJ NA CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRCE FRAGMENTU ZAGROŻONEGO AWARIĄ I ZABEZPIECZENIE KORONY POZOSTAŁEGO KOMINA

Zasady i warunki realizacj przedmiotu przetargu określone są w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówioenia" (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.stadninajankowice.pl.

Oferty należy złożyć w folrmie pisemnej, z uwzględnieniem warunków okrelślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi zawierać: cenę wykonania usługi, warunki płatnosci (w tym termin płatności faktury), warunki gwarancji.

Oferty należy składać pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na przebudowę komina gorzelni Mędrzyce" na adres firmy, do dnia 16 lipca 2018r. do godz. 13:00

Dopuszcza się przesyłanie ofert za pomocą poczty elektronicznej (sknowejankowice@onet.pl).

Otwarcie ofert nastąpi 16 lipca 2018r. o godz. 14:00.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowe prawo:

  • unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny
  • dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (przetarg nie jest zamówieniem publicznym).

Do pobrania:
  1. SIWZ
  2. Projekt Budowlany przebudowy
  3. Program prac konserwatorskich
  4. Decyzja pozwolenia na budowę
  5. Decyzja ZN-139-2017 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  6. Decyzja ZN-163-2017 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków